Ersättningar

Årsstämman i Björn Borg beslutar om dels ersättning till styrelsens ledamöter, och för utskottsarbete, dels riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Frågor om ersättningar till ledande befattningshavare bereds av styrelsens ersättningsutskott och ersättningen till verkställande direktören beslutas om av styrelsen, inom ramen för ovan nämnda riktlinjer.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2019 har beslutat att ersättning ska utgå till styrelsen enligt följande: Ordinarie ledamöter får en ersättning om 180 TSEK per år och ordföranden 420 TSEK. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning om 16 TSEK kronor per ledamot och 27 TSEK till utskottets ordförande. För arbete i revisionsutskottet utgår en ersättning om 55 TSEK per ledamot och 80 TSEK till utskottets ordförande.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2019 fastställde Riktlinjer för ledande befattningshavare, som innehåller bl.a. att ersättning till VD och övriga personer i koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, inrättade långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Eventuell rörlig ersättning baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt är maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts.

Fast lön och rörlig ersättning samt förmåner för VD och koncernledningen framgår av not 8 i årsredovisningen. För riktlinjer för ersättning till befattningshavare, se länk.

För mer information om ersättningar utbetalda föregående år till ledande befattningshavare, vänligen se årsredovisningen för 2018.

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram, LTIP 2022

Årsstämman 2019 beslutade om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2022, vilket kan beskrivas som en rörlig kontant ersättning baserad på aktiekursen för Björn Borg-aktien enligt nedan.

Berättigade att delta i incitamentsprogrammet som löper mellan åren 2019 och 2022, är anställda i företagsledningen. LTIP 2022 innebär att deltagarna kan bli berättigade till

en kontant utbetalning från Björn Borg, beroende på aktiekursutvecklingen på Björn Borg-aktien och baserat på respektive deltagares fasta årslön för 2019.

Den lägsta nivån för utbetalning är 25% av respektive deltagares årslön 2019, vilket deltagare är berättigad till om kursen för Björn Borg-aktien har nått tröskelvärdet 35 kronor under en period av etthundra (100) handelsdagar under något av åren 2020, 2021 och 2022, utan krav på att dessa dagar är sammanhängande. Den högsta nivån för utbetalning under incitamentsprogrammet är 160% av deltagarens årslön 2019, vilket förutsätter att kursen för Björn Borg-aktien har nått tröskelvärdet 70 kronor under en period som den ovan beskrivna. Den fullständiga tabellen över tröskelvärden/utbetalningar är följande:

AKTIEKURS UTBETALNING
Kurs Utbetalning
SEK 35 25% av årslönen
SEK 40 100% av årslönen
SEK 50 120% av årslönen
SEK 60 140% av årslönen
SEK 70 160% av årslönen

Maximal utbetalning under LTIP 2022 uppgår som ovan framgått till 160% av företagsledningens sammanlagda årslön för 2019. Under antagandet att antalet medlemmar i företagsledningen som deltar i LTIP 2022 är nio kan maximal utbetalning under LTIP 2022 uppgå till 28 520 000 kronor, inklusive sociala kostnader.