Ersättningar

Årsstämman i Björn Borg beslutar om dels ersättning till styrelsens ledamöter, och för utskottsarbete, dels riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och verkställande direktören bereds av styrelsens ersättningsutskott och beslutas om av styrelsen, inom ramen för ovan nämnda riktlinjer.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2021 har beslutat att ersättning ska utgå till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag (med (i) 180 TSEK per år för ordinarie ledamöter och för ordföranden 420 TSEK, (ii) 16 TSEK kronor per ledamot i ersättningsutskottet och 27 TSEK till utskottets ordförande, (iii) 55 TSEK per ledamot i revisionsutskottet och 80 TSEK till utskottets ordförande.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2020 fastställde Riktlinjer för ledande befattningshavare, dessa riktlinjer ändrades inte av årsstämman 2021. Av riktlinjerna framgår bl.a. att ersättning till VD och övriga personer i koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Eventuell rörlig ersättning baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt är maximerad till 50% av den fasta lön som fastställts.

Fast lön och rörlig ersättning samt förmåner för VD och koncernledningen framgår av not 8 i årsredovisningen.

För riktlinjer för ersättning till befattningshavare, se länk.

För mer information om ersättningar utbetalda föregående år till ledande befattningshavare, vänligen se årsredovisningen för 2020.

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram, LTIP 2022

Årsstämman 2019 beslutade om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2022, vilket kan beskrivas som en rörlig kontant ersättning baserad på aktiekursen för Björn Borg-aktien enligt nedan.

Berättigade att delta i incitamentsprogrammet som löper mellan åren 2019 och 2022, är anställda i företagsledningen. LTIP 2022 innebär att deltagarna kan bli berättigade till en kontant utbetalning från Björn Borg, beroende på aktiekursutvecklingen på Björn Borg-aktien och baserat på respektive deltagares fasta årslön för 2019.

Den lägsta nivån för utbetalning är 25% av respektive deltagares årslön 2019, vilket deltagare är berättigad till om kursen för Björn Borg-aktien har nått tröskelvärdet 35 kronor under en period av etthundra (100) dagar under något av åren 2020, 2021 och 2022, utan krav på att dessa dagar är sammanhängande. Den högsta nivån för utbetalning under incitamentsprogrammet är 160% av deltagarens årslön 2019, vilket förutsätter att kursen för Björn Borg-aktien har nått tröskelvärdet 70 kronor under en period som den ovan beskrivna. Den fullständiga tabellen över tröskelvärden/utbetalningar är följande:

Aktiekurs Utbetalning
35 kronor 25% av årslönen
40 kronor 100% av årslönen
50 kronor 120% av årslönen
60 kronor 140% av årslönen
70 kronor 160% av årslönen

Maximal utbetalning under LTIP 2022 uppgår som ovan framgått till 160% av företagsledningens sammanlagda årslön för 2019. Under antagandet att antalet medlemmar i företagsledningen som deltar i LTIP 2022 är nio kan maximal utbetalning under LTIP 2022 uppgå till 28 520 000 kronor, inklusive sociala kostnader.