Ersättningar

Årsstämman i Björn Borg beslutar om dels ersättning till styrelsens ledamöter, och för utskottsarbete, dels riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Frågor om ersättningar till ledande befattningshavare bereds av styrelsens ersättningsutskott och ersättningen till verkställande direktören beslutas om av styrelsen, inom ramen för ovan nämnda riktlinjer.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2018 har beslutat att ersättning ska utgå till styrelsen enligt följande: Ordinarie ledamöter får en ersättning om 175 TSEK per år och ordföranden 410 TSEK. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning om 16 TSEK kronor per ledamot och 27 TSEK till utskottets ordförande. För arbete i revisionsutskottet utgår en ersättning om 55 TSEK per ledamot och 80 TSEK till utskottets ordförande.

Ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman 2018 fastställdes Riktlinjer för ledande befattningshavare, som innehåller bl.a. att ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, inrättade långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Eventuell rörlig ersättning baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt är maximerad i förhållande till den mållön som fastställts.

Fast lön och rörlig ersättning samt förmåner för VD och företagsledningen framgår av not 8 i årsredovisningen.

För riktlinjer för ersättning till befattningshavare, se länk.

För mer information om ersättningar utbetalda föregående år till ledande befattningshavare, vänligen se årsredovisningen för 2017.

Incitamentsprogram

Årsstämman 2015 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram (2015/2019) innefattande emission och överlåtelse av konvertibler respektive teckningsoptioner, och programmet implementerades under försommaren 2015. Incitamentsprogrammet innefattar ett konvertibelprogram för samtliga anställda i de svenska koncernbolagen inklusive koncernledningen och ett teckningsoptionsprogram enbart för koncernledningen.

Konvertibelprogrammet innebar att Björn Borg upptog ett konvertibelt förlagslån om nominellt 22 016 800 kr motsvarande 580 000 konvertibler som vid konvertering kan konverteras till högst 580 000 aktier i bolaget. Teckningsoptionsprogrammet innebar att Björn Borg emitterade 520 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av högst 520 000 aktier i bolaget. Av dessa har samtliga teckningsoptioner överlåtits, men bara 478 000 konvertibler överlåtits. Skälet till att samtliga konvertibler inte vidareöverläts var att vissa instrument som var avsedda för ledande befattningshavare inte förvärvades följd av vissa ledningsförändringar under 2015. De ej överlåtna konvertiblerna, totalt 102 000 konvertibler, kan efter årsstämman 2016 inte längre överlåtas och således inte utnyttjas.

Vid nuvarande teckningsgrad kan Björn Borgs aktiekapital komma att öka med högst 285 606 kronor, fördelat på 123 106 kronor till följd av konvertering av konvertibler och 162 500 kronor till följd av utnyttjande av teckningsoptioner, genom utgivande av högst 998 000 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om maximalt 4,0 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Konvertiblerna emitterades till nominellt belopp, vilket motsvarade konverteringskursen. Teckningskursen motsvarade 100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Teckningskursen för teckningsoptionerna var marknadsvärdet. Varje konvertibel och teckningsoption i incitamentsprogrammet ger rätt till konvertering till, respektive teckning av, en ny aktie i Björn Borg till en konverterings- respektive teckningskurs om 37,96 kronor, motsvararande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Björn Borgs aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 21-29 maj 2015. Teckning respektive konvertering i programmet kan ske mellan den 1 och 14 juni 2019.

Vänligen se bolagsstyrningsrapporten för mer information om incitamentsprogrammet.