Årsstämma 2019

Björn Borg AB:s årsstämma äger rum tisdagen den 14 maj 2019 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.45.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast nämnda dag (onsdagen den 8 maj 2019). Anmälan görs här ANMÄLAN, per e-post till stamma@bjornborg.com, per post till Björn Borg AB, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm eller per telefon på 08-506 33 700. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före årsstämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd onsdagen den 8 maj 2019 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

För information om Björn Borg behandlar dina personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se vårt integritetsmeddelande för bolagsstämma.

Tags & categories