Årsstämma 2024

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 17.30 i Gate:01:s lokaler, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Inregistrering inleds kl. 16.45.

Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2024 (”Avstämningsdagen”), dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 10 maj 2024, via länkenhttps://uk.digital.computershare.com/CPUSweden/Produce/Form/ShareholderRegistration/GM?asident=60065&meetingNo=1181&lang=sv-SE, per e-post till stamma@bjornborg.com, per post till Björn Borg AB Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna eller per telefon på 08-506 33 700.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden (högst två).

Ombud samt företrädare för juridisk person

Om deltagande sker genom ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, eller om aktieägare företräds av legala ställföreträdare, krävs kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar tillhandahållas bolaget i samband med anmälan. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets webbplats

(https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2024/).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig till årsstämman – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen tisdagen den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

Information om hur Björn Borg behandlar dina personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

 

Tags & categories