BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2011


1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 pro cent till 123,1 MSEK (115,9), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 7 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,4 procent (56,3). Förändringen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,1 MSEK (24,5), och har påverkats med ca 3,5 MSEK av satsningar på Björn Borg Sport, verksamheten i England samt engångskostnader i samband med flytt till nytt kontor i Stockholm.
 • Resultat efter skatt uppgick till 49,0 MSEK (17,6). Här ingår en redovisad uppskjuten skatteintäkt om 38,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,92 SEK (0,70), exklusive uppskjuten skatteintäkt 0,40 SEK. Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,92 SEK (0,70).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 10 procent till 384 MSEK (428). Nedgången var 10 procent även exklusive valuta effekter.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning var i det närmaste oförändrad på 536,5 MSEK (536,0), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,5 procent (53,6). Förändringen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 83,7 MSEK (126,0). Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har tillsammans med flyttrelaterade kostnader påverkat resultatet med ca 17,2 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 100,2 MSEK (90,8). Här ingår en redovisad uppskjuten skatteintäkt om 38,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,19 SEK (3,61), exklusive uppskjuten skatteintäkt 2,66 SEK. Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 4,19 SEK (3,57).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 3 procent till 1 681 MSEK (1 733). Exklusive valutaeffekter ökade försäljningen med 1 procent.
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 4,00 SEK (5,20) per aktie, motsvarande totalt 100,6 MSEK (130,8).

CITAT FRÅN VD
“Trots den svaga detaljhandelskonjunkturen har Björn Borg kunnat visa en oförändrad omsättning på grund av de större framtidssatsningar som gjorts under 2011. Dessa satsningar påverkade resultatet negativt men skapar samtidigt förutsättningar för en framtida lönsam tillväxt. Under 2012 tar vi ännu ett viktigt steg i den fortsatta expansionen genom att etablera Björn Borg i Kina”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna kommuniké är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2012 kl. 07.30.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian