Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)


Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 17.15.

Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2015, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast nämnda dag (tisdagen den 5 maj 2015), till adress Björn Borg AB, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm, per telefon på 08-506 33 700, på bolagets webbplats (http://corporate.bjornborg.com/sv) eller per e-post till stamma@bjornborg.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisations­nummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Björn Borgs webbplats (webbadress enligt ovan).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd tisdagen den 5 maj 2015 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängden
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Godkännande av dagordning
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern¬redo¬visningen och koncernrevisionsberättelsen
8.    Verkställande direktörens presentation
9.    Beslut om
         a)     fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern¬resultat¬räkning och koncernbalansräkning
         b)     dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fast¬ställda balans¬räkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
         c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direkt¬ören
10.    Redogörelse för valberedningens arbete
11.    Fastställande av antalet styrelseledamöter
12.    Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter
13.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14.    Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor
15.    Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande, innefattande
          a)     uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
          b)     minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt
          c)     ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
16.    Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
17.    Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission och godkännande av överlåtelse av konvertibler, samt (B) emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
18.    Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19.    Valberedningens förslag till beslut om valberedning
20.    Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Fredrik Lövstedt ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fast­ställda balans­räkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014. Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 89 466 542 kronor. Istället för utdelning har styrelsen föreslagit ett inlösenförfarande med ett sammanlagt utskiftningsbelopp om 37 722 576 kronor enligt vad som framgår av punkt 15 på dagordningen, vilket innebär att 51 743 966 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 11-13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fortsatt sju. Valberedningen har föreslagit att Heiner Olbrich väljs till ny styrelseledamot och har vidare föreslagit omval av styrelseledamöterna Isabelle Ducellier, Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Nathalie Schuterman, Martin Bjäringer och Mats H Nilsson, samt att inga suppleanter ska väljas. Anders Slettengren har avböjt omval. Valberedningen har vidare föreslagit att Fredrik Lövstedt fortsatt ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen har därutöver föreslagit att arvodet till styrelseledamöterna ska vara oförändrat. Styrelsens ordförande föreslås därmed erhålla ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter 140 000 kronor per ledamot. För utskottsarbete föreslås arvode utgå med 15 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet, och med 25 000 kronor till dess ordförande, samt med 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet, och med 75 000 kronor till dess ordförande. Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt förslaget uppgår oförändrat till 1 405 000 kronor. Ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse, samt information om samtliga föreslagna ledamöter, finns på bolagets webbplats.

Punkt 14 – Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor

Valberedningen har föreslagit att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas om till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Deloitte AB kommer i så fall, precis som tidigare, att utse Fredrik Walmeus till huvudansvarig revisor. Valberedningen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande innefattande (a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, (b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande genom vilket en utskiftning till aktieägarna om sammanlagt 1,50 kronor per befintlig aktie sker enligt punkterna 15(a) – 15(c) nedan. Årsstämmans beslut enligt punkterna 15(a) – 15(c) ska fattas tillsammans som ett beslut.

(a) Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) aktier, av vilka en aktie är en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 21 maj 2015. Baserat på sålunda beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie kommer sista dagen för handel med Björn Borg-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla den 19 maj 2015 och första dagen för handel med Björn Borg-aktien exklusive rätt till inlösenaktier att infalla den 20 maj 2015.

(b) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 3 929 435 kronor genom indragning av 25 148 384 aktier. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av de aktier som efter genomförd aktiesplit enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska utgå med 1,50 kronor (varav cirka 1,34 kronor överstiger akties kvotvärde). Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till 37 722 576 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktierna ska ske under tiden från och med den 25 maj 2015 till och med den 5 juni 2015, baserat på enligt ovan beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 9 juni 2015. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB den 12 juni 2015. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet att uppgå till 3 929 435 kronor, fördelat på 25 148 384 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,16 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas. Yttranden och redogörelser från styrelsen och revisorn kommer att ingå i eller vara fogat till det fullständiga beslutsförslaget.

(c) Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier: För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att genom fondemission återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå,

7 858 870 kronor, genom att öka bolagets aktiekapital med 3 929 435 kronor genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Akties kvotvärde kommer efter fondemissionen att uppgå till dess ursprungliga nivå, 0,3125 kronor.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvert­ibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 390 625 kronor (fördelat på högst 1 250 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. Bemyndigandet ska inte kunna användas för att fatta beslut om kontantemissioner som riktas, helt eller delvis, till någon eller några befintliga aktieägare – vid kontantemissioner där aktieägare ska vara teckningsberättigade ska istället aktiebolagslagens regler om företrädesrätt gälla.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission och godkännande av överlåtelse av konvertibler, samt (B) emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission och godkännande av överlåtelse av konvertibler för att inrätta ett konvertibelprogram för samtliga anställda inom de svenska bolagen i Björn Borg-koncernen (“Konvertibelprogrammet”), samt (B) emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att inrätta ett teckningsoptionsprogram för koncernledningen (“Optionsprogrammet”). Tillsammans kallas Konvertibelprogrammet och Optionsprogrammet för “Incitamentsprogrammet”.

Syftet med Incitamentsprogrammet och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och bidra till att anställda i Björn Borg-koncernen ökar sitt aktieägande i Björn Borg AB (publ) (“Björn Borg”).

Omfattning och deltagare

Konvertibelprogrammet
Konvertibelprogrammet innebär att Björn Borg upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 34 800 000 kronor motsvarande högst 580 000 konvertibler, som vid konvertering kan konverteras till högst 580 000 aktier, genom ett erbjudande riktat till samtliga anställda inom de svenska bolagen i Björn Borg-koncernen. För det fall den konverteringskurs som fastställs enligt nedan skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en ökning av aktiekapitalet med mer än 181 250 kronor vid full konvertering till denna konverteringskurs ska dock det högsta lånebeloppet minskas så att den maximala ökningen av aktiekapitalet blir 181 250 kronor.

Tilldelningen av konvertibler ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer:

Kategori Position Garanterat antal konvertibler Högsta tilldelning
I Medarbetare inom de svenska bolagen 1 000 10 000
II Koncernledningen (utom VD) 10 000 100 000
III VD 100 000 150 000

Totalt omfattar Konvertibelprogrammet cirka 110 personer, fördelade på kategori I (cirka 100 personer), kategori II (cirka tio personer) samt kategori III (en person). Minsta tilldelning för samtliga kategorier ska vara 1 000 konvertibler. Ovan angivet garanterat antal konvertibler baseras på ett totalt antal konvertibler som uppgår till 580 000. Om det slutliga lånebeloppet justeras för att den maximala ökningen av aktiekapitalet vid full konvertering inte ska överskridas, ska motsvarande justering göras av angivna garanterade tilldelning. Vid överteckning ska alla i första hand erhålla den garanterade tilldelningen och i andra hand ska konvertibler som kvarstår tilldelas anställda inom kategori I och kategori II varvid tilldelning ska ske proportionerligt utifrån respektive deltagares anmälan, dock aldrig överstigande det högsta antalet konvertibler för kategori I respektive kategori II, och, i den mån konvertibler kvarstår därefter, ska dessa konvertibler tilldelas anställd inom kategori III.

Erbjudande om att delta i Konvertibelprogrammet kommer att lämnas senast den 3 juni 2015, innebärande en rätt för de anställda att senast den 16 juni 2015 inge bindande anmälan om förvärv av konvertibler. Rätt att förvärva konvertiblerna ska endast tillkomma personer som är anställda i de svenska bolagen i Björn Borg-koncernen. Som anställd ska räknas tillsvidareanställd i Björn Borg-koncernen som inte har sagt upp sin anställning eller blivit uppsagd från sin anställning före den sista dagen att inge anmälan om förvärv och som heller inte vid denna tidpunkt ingått överenskommelse om anställningens upphörande. Som tillsvidareanställd ska även räknas personer som senare, men senast före årsstämma 2016, träffat avtal om tillsvidareanställning i koncernen och tillträtt sin befattning.

Optionsprogrammet
Optionsprogrammet innebär att Björn Borg emitterar högst 520 000 teckningsoptioner, som berättigar till nyteckning av högst 520 000 aktier, genom ett erbjudande riktat till koncernledningen.

Tilldelningen av teckningsoptioner ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer:

Kategori Position Garanterat antal teckningsoptioner Högsta tilldelning
I Koncernledningen (utom VD) 10 000 100 000
II VD 150 000 250 000

Totalt omfattar Optionsprogrammet cirka elva personer, fördelade på kategori I (cirka tio personer) och kategori II (en person). Vid överteckning ska i första hand den garanterade tilldelningen erhållas och i andra hand ska teckningsoptioner som kvarstår proportionerligt utifrån anmälan tilldelas deltagare som önskar erhålla övertilldelning, dock aldrig så att det totala antalet teckningsoptioner överstiger 520 000.

Erbjudande om att delta i Optionsprogrammet kommer att lämnas senast den 3 juni 2015, innebärande en rätt för inbjudna deltagare att senast den 16 juni 2015 inge bindande anmälan om förvärv av teckningsoptioner. Eventuella tillkommande personer i koncernledningen som ännu inte påbörjat sin anställning när anmälan om att delta i programmet senast ska ske kan villkorat av att anställningen påbörjas senast före årsstämma 2016 komma att erbjudas att delta i Optionsprogrammet om styrelsen anser att det är förenligt med syftet för Incitamentsprogrammet.

Teckning i Incitamentsprogrammet samt teckningskursen för konvertiblerna (lånebeloppet) och teckningsoptionerna (optionspremien)
Rätt att teckna konvertiblerna respektive teckningsoptionerna i Incitamentsprogrammet tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast Björn Borgs helägda dotterbolag Björn Borg Services AB, org.nr. 556068-9209, (“Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att på marknadsmässiga villkor erbjuda deltagare i Konvertibelprogrammet att förvärva konvertibler respektive deltagarna i Optionsprogrammet att förvärva teckningsoptioner, i enlighet med den fördelning som fastställs av styrelsen och som baseras på de principer som årsstämman beslutat om. Konvertiblerna och teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget genom betalning till ett av Björn Borg anvisat konto under perioden den 1 juni – 5 juni 2015.

Konvertiblerna och teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för tilldelning är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med bolaget innehållande återköpsrätt för det fall att anställningen upphör eller innehavaren önskar överlåta konvertiblerna eller teckningsoptionerna till tredje man.

Konvertiblerna emitteras till nominellt belopp, vilket motsvarar konverteringskursen. Teckningskursen ska motsvara 100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Elleme AB har utfört värdering, dels av värde på lånedelen i konvertibeln, dels av konverteringsrättens värde enligt allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Teckningskursen för teckningsoptionerna (optionspremien) ska vara marknadsvärdet beräknat av Elleme AB enligt en på marknaden allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Björn Borgs aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 21-29 maj 2015.

Ränta på konvertiblerna
Konvertiblerna löper med en årlig ränta från och med den 1 juli 2015, på sätt som närmare redovisas i de fullständiga villkoren, förfallande till betalning i efterskott den 30 juni varje år, med första utbetalningstillfälle den 30 juni 2016, samt på lånets förfallodag. Varje räntebetalning omfattar ränta för exakt ett år. Som framgår av §7 i de fullständiga villkoren för konvertiblerna, bortfaller vid konvertering rätten till ränta från närmast föregående ränteförfallodag. Räntesatsen fastställs särskilt för varje ränteperiod. Den årliga räntan uppgår till STIBOR 3M plus 3,1 procentenheter vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs för Björn Borg-aktien under mätperioden om 32,00 kronor, en konverteringskurs om 38,40 kronor, STIBOR 3M 0,5 procent och en riskfri ränta om 0,5 procent.

Förvärv av Björn Borg-aktier, konverterings- respektive teckningskurs, tid då konvertibler och teckningsoptioner får utnyttjas
Varje konvertibel och teckningsoption i Incitamentsprogrammet ger rätt till konvertering till, respektive teckning av, en ny (1) aktie Björn Borg till en konverterings- respektive teckningskurs som motsvarar 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Björn Borgs aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 21-29 maj 2015. Eventuell dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Konverteringskursen respektive teckningskursen enligt ovan ska avrundas till närmaste heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas nedåt. Konverteringskursen respektive teckningskursen ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. För det fall att den konverteringskurs som fastställs enligt ovan, skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en ökning av aktiekapitalet med mer än 181 250 kronor efter full konvertering till denna konverteringskurs, ska det högsta lånebeloppet minskas så att den maximala ökningen av aktiekapitalet blir 181 250 kronor. Konvertering av konvertibler respektive teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 1 juni 2019 till och med den 14 juni 2019, eller från och med respektive till och med den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för konvertiblerna och för optionerna. Som framgår av de fullständiga villkoren för konvertiblerna respektive optionerna kan konverterings- respektive teckningskursen bli föremål för omräkning vid vissa bolagshändelser.

Utspädning
Vid full anslutning till Incitamentsprogrammet, och full konvertering i Konvertibelprogrammet respektive full teckning i Optionsprogrammet kan Björn Borgs aktiekapital komma att öka med högst 343 750 kronor, fördelat på 181 250 kronor till följd av konvertering av konvertibler och 162 500 kronor till följd av utnyttjande av teckningsoptioner, genom utgivande av högst 1 100 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,3125 kronor (med förbehåll för eventuell omräkning vid vissa bolagshändelser enligt de fullständiga villkoren). Detta motsvarar en utspädningseffekt om ca 4,2 procent av aktiekapitalet och rösterna beräknat efter full konvertering respektive teckning.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och de övriga personerna i koncernledningen. Björn Borg ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa en god finansiell utveckling. Ersättning till VD och de övriga personerna i koncernledningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande, samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga den fasta lönen. Styrelsen ska se till att det vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare övervägs att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan rörlig ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ge ledande befattningshavare rätt att erhålla pension från 65 år. Eventuella incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 19 – Förslag till beslut om valberedning
Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2015 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre representanter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Särskilt majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman under punkterna 15 och 16 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman under punkten 17 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
I Björn Borg finns totalt 25 148 384 aktier med en röst vardera, således totalt 25 148 384 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman samt om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget per post till adress Björn Borg AB, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm eller per e-post till stamma@bjornborg.com.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande till förslaget om minskning av aktiekapitalet, en informationsbroschyr avseende förslaget om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande, revisorns yttrande om huruvida de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts och fullständiga beslutsförslag av­seende beslut enligt punkterna 15, 16, 17 och 18, inklusive revisorsyttranden avseende beslutsförslaget enligt punkt 15, hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast från och med den 20 april 2015 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm, April 2015

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Victoria Swedjemark, General counsel, telefon 08-506 33 700, e-post victoria.swedjemark@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2015, kl 8.00.

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2014 till cirka 1,4 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2014 till 539 MSEK och medelantalet anställda var 129. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive