Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2008


Björn Borg ABs årsstämma hölls kl 17.00 den 10 april 2008 i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2007. Stämman beslutade att utdelning om 1,50 kronor per aktie ska utgå till aktieägarna för år 2007.

Styrelse och revisorer
Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Vilhelm Schottenius, Mats H Nilsson, Håkan Roos, Michael Storåkers, Lottie Svedenstedt och Nils Vinberg med Fredrik Lövstedt som styrelsens ordförande. Stämman beslutade att arvodet till styrelsens ordförande ska vara 300 000 kronor och att arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara 100 000 kronor per ledamot, samt att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Emission av teckningsoptioner för incitamentsprogram
För att skapa ett nytt incitamentsprogram för främst personer anställda inom Björn Borg-koncernen som inte beretts möjlighet att delta i koncernens tidigare optionsbaserade incitamentsprogram, beslutade stämman om emission av 500 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Björn Borg, i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verk€samheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnads-effektivt sätt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga sju personerna i företagsledningen.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80,
Fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian