Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2012


Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl 18.00 den 3 maj 2012 i bolagets lokaler i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2011. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för år 2011. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.

Styrelse
Till styrelsen omvaldes Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Fabian Månsson, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers. Monika Elling och Nils Vinberg hade undanbett sig omval. Stämman beslutade att Fredrik Lövstedt, såsom tidigare, ska vara styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till styrelsens ordförande ska vara 325 000 kronor (tidigare 300 000 kronor) och att arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara 125 000 kronor per ledamot (tidigare 115 000 kronor). Stämman beslutade även att arvode ska utgå för styrelseledamots utskottsarbete med 15 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet och med 25 000 kr till dess ordförande (oförändrat), samt med 50 000 kronor (tidigare 25 000 kronor) till ledamot av revisionsutskottet och med 75 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till dess ordförande.

Revisorer
Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 4,00 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas att infalla den 15 maj 2012. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 11 juni 2012.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt
VD presenterade rapporten för första kvartalet 2012 och besvarade frågor från auditoriet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Arthur Engel, VD, mobil 0701-181 34 01, arthur.engel@bjornborg.com
Magnus Teeling, CFO, mobil 0708-50 53 37, magnus.teeling@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Björn Bort ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2012, kl 8.00.

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds kompletterande produkter, skor och via licenstagare även väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produkter säljs på ett femtontal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2011 till knappt 1,7 MSEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2011 till cirka 536 MSEK och antalet anställda var 131. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive