Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2014


Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.00 den 10 april 2014 i bolagets lokaler i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2013. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för år 2013. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.

Styrelse
Till styrelsen omvaldes Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Isabelle Ducellier och valdes Martin Bjäringer, Nathalie Schuterman och Anders Slettengren in som nya ledamöter, innebärande också att totalt antal ledamöter ökade från sex till sju. Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers hade undanbett sig omval. Stämman beslutade att Fredrik Lövstedt som tidigare ska vara styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till styrelsen ska höjas något, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 350 000 (tidigare 325 000) kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter är 140 000 (tidigare 125 000) kronor per ledamot. Stämman beslutade att arvode för styrelseledamots utskottsarbete ska kvarstå oförändrat, med 15 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och 25 000 kr till dess ordförande, respektive 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 75 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer
Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 1,50 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 24 april 2014. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 20 maj 2014. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0003857457 och för ordinarie aktie SE0005849437.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt
VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet. Bolagets nye VD presenterades.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80 eller mail fredrik.lovstedt@bjornborg.com

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2014, kl 8.00.

  
Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkes­utveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt finns 38 Björn Borg-butiker, varav 17 drivs inom koncernen. Försäljningen av Björn Borg-produkter uppgick 2013 till cirka 1,5 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2013 till 499 MSEK och antalet anställda var 159. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg