Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2015


Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 18.00 den 11 maj 2015 i bolagets lokaler i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2014. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för år 2014. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.

Styrelse
Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Kerstin Hessius, Mats H Nilsson, Isabelle Ducellier, Nathalie Schuterman och Martin Bjäringer och valdes Heiner Olbrich in som ny ledamot, innebärande att det totala antalet ledamöter är oförändrat sju. Anders Slettengren hade undanbett sig omval. Stämman beslutade att Fredrik Lövstedt, som tidigare, ska vara styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 350 000 kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter är 140 000 kronor per ledamot. Stämman beslutade vidare att arvode för styrelseledamots utskottsarbete ska kvarstå oförändrat, med 15 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och 25 000 kr till dess ordförande, respektive 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 75 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer
Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 1,50 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 21 maj 2015. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 12 juni 2015. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0003857457 och för ordinarie aktie SE0006965240.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Långsiktigt incitamentsprogram innefattande konvertibler respektive teckningsoptioner
Stämman antog styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande emission och överlåtelse av konvertibler respektive teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att ett konvertibelprogram inrättas för samtliga anställda i de svenska koncernbolagen och att ett teckningsoptionsprogram inrättas för koncernledningen. Konvertibelprogrammet innebär att Björn Borg upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 34 800 000 kr motsvarande högst 580 000 konvertibler som vid konvertering kan konverteras till högst 580 000 aktier i bolaget. Teckningsoptionsprogrammet innebär att Björn Borg emitterar högst 520 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av högst 520 000 aktier i bolaget. Konvertiblerna emitteras till nominellt belopp, vilket motsvarar konverteringskursen. Teckningskursen ska motsvara 100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Teckningskursen för teckningsoptionerna ska vara marknadsvärdet enligt en på marknaden allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Björn Borgs aktie på Nasdaq Stockholm under perioden den 21-29 maj 2015. Varje konvertibel och teckningsoption i incitamentsprogrammet ger rätt till konvertering till, respektive teckning av, en ny aktie i Björn Borg till en konverterings- respektive teckningskurs som motsvarar 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Björn Borgs aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 21-29 maj 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt
VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80 eller e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015, kl. 08.00.

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2014 till cirka 1,4 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2014 till 539 MSEK och medelantalet anställda var 129. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg