Kommuniké från extra bolagsstämma i Björn Borg


Vid extra bolagsstämma i Björn Borg AB (publ) idag fattades beslut om ett incitaments-program för Björn Borg AB:s nye verkställande direktör Arthur Engel och vice verkstäl-lande direktör och internationella försäljningschef Henrik Fischer i enlighet med styrel-sens tidigare offentliggjorda förslag.

Bolagsstämman beslutade om emission av 1 250 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Björn Borg AB. Vid sådan nyteckning skall teckningskursen motsvara 130 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på OMX Nordic Exchange Stockholm under perioden från och med den 17 november 2008 till och med den 1 december 2008. Nyteckning kan ske fram till och med den 30 november 2012. Teckningsoptionerna skall till marknadspris förvärvas av Arthur Engel (högst 750 000 teckningsoptioner) och Henrik Fischer (högst 500 000 teckningsoptio-ner).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande,
mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian