Kommuniké från WBMs bolagsstämma


Vid ordinarie bolagsstämma i Worldwide Brand Management Holding AB (WBM) fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2004. Stämman beslutade att ingen utdelning utgår till aktieägarna för år 2004.

Styrelse
Till styrelsen omvaldes Olle Dahlström, Fredrik Lövstedt, Mats H. Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius och Nils Vinberg. Stämman beslutade att arvodet till sty-relsen skall vara 240.000 kr att fördelas inom styrelsen som styrelsen beslutar och att revisorerna skall arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Nomineringskommitté
Stämman beslutade att tillsätta en nomineringskommitté som skall utses årligen och dess sammansättning skall bestå av styrelsens ordförande samt av en representant för var och en av de två största aktieägarna. Högst två av kommitténs ledamöter skall vara styrelseledamöter i bolaget. Nomineringskommitténs sammansättning skall of-fentliggöras så snart som möjligt, vilket beräknas ske i samband med publiceringen av bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet varje år.

Ändring av bolagsordning
Vidare beslutade stämman godkänna styrelsens förslag att ändra bolagets firma till Worldwide Brand Management AB samt gränserna för bolagets aktiekapital genom ändring av bolagsordningens § 1 och § 4.

Incitamentsprogram
Stämman godkände styrelsens förslag om att emittera skuldebrev förenade med op-tionsrätter till nyteckning av aktier för tillskapande av ett incitamentsprogram.

Rätt att teckna skuldebrevet med de avskiljbara teckningsoptionerna skall, med avvi-kelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets helägda koncern€bolag Worldwide Brand Management AB, som skall vidareöverlåta teckningsoptio-nerna till ledande befattningshavare och andra anställda inom koncernen.
Teckning av aktier i bolaget med stöd av optionsrätterna skall kunna ske under maj och november månad respektive år under perioden från och med den 1 november 2005 till och med den 1 juni 2008. Sådan teckning skall ske till en kurs motsvarande 130 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på Nya Marknaden under peri-oden från och med den 28 april 2005 till och med den 12 maj 2005.

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och utnyttjande av de fö-reslagna optionsrätterna att uppgå till 500.000 kronor, vilket motsvarar en maximal utspädning med cirka 7 procent av aktiekapitalet och röstetalet.

Bemyndigande om nyemission av aktier
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrä-desrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndi-gandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst ett belopp som ryms inom den vid var tid gällande bolagsordningens kapitalgränser vid full teckning

WBM avgav sin delårsrapport för det första kvartalet 2005 den 19 maj 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101
alternativt 08-506 33 700.

Tags & categories

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive