Kommuniké från WBMs årsstämma den 19 april


Vid årsstämman i Worldwide Brand Management AB (WBM) fastställdes moderbolagets och koncer-nens resultat- och balansräkning för år 2006. Stämman beslutade att utdelning om 3,00 kronor per aktie (före aktiesplit 4:1) utgår till aktieägarna för år 2006.

Styrelse och revisorer
Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius, Michael Storåkers, Lottie Svedenstedt och Nils Vinberg. Stämman beslutade att arvodet till styrelsens ordfö-rande ska vara 200 000 kronor och att arvodet till styrelseledamöterna ska vara 80 000 kronor per ledamot samt att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Aktiesplit 4:1
Vidare beslutade stämman att genomföra en aktiesplit varigenom en (1) gammal aktie i bolaget blir fyra (4) nya aktier. Det totala antalet aktier i bolaget efter aktiespliten blir 24 321 584. Sista dag för handel med aktien före aktiespliten beräknas vara den 26 april 2007 och första dag för handel med aktien efter aktiespliten beräknas vara den 27 april 2007.

Firmaändring
Stämman beslutade att bolagsordningen § 1 ändras till att ange att bolagets firma skall vara Björn Borg AB.

Bemyndigande om nyemission av aktier
Bolagsstämman bemyndigande styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teck-ningsoptioner eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga sex personerna i företagsledningen.

Valberedning
Förslagen om vissa förändringar avseende valberedningen antogs av stämman. En valberedning ska utses årligen och dess sammansättning ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Tags & categories

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive