Kommuniké från WBMs årsstämma den 19 april


Vid årsstämman i Worldwide Brand Management AB (WBM) fastställdes moderbolagets och koncer-nens resultat- och balansräkning för år 2006. Stämman beslutade att utdelning om 3,00 kronor per aktie (före aktiesplit 4:1) utgår till aktieägarna för år 2006.

Styrelse och revisorer
Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius, Michael Storåkers, Lottie Svedenstedt och Nils Vinberg. Stämman beslutade att arvodet till styrelsens ordfö-rande ska vara 200 000 kronor och att arvodet till styrelseledamöterna ska vara 80 000 kronor per ledamot samt att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Aktiesplit 4:1
Vidare beslutade stämman att genomföra en aktiesplit varigenom en (1) gammal aktie i bolaget blir fyra (4) nya aktier. Det totala antalet aktier i bolaget efter aktiespliten blir 24 321 584. Sista dag för handel med aktien före aktiespliten beräknas vara den 26 april 2007 och första dag för handel med aktien efter aktiespliten beräknas vara den 27 april 2007.

Firmaändring
Stämman beslutade att bolagsordningen § 1 ändras till att ange att bolagets firma skall vara Björn Borg AB.

Bemyndigande om nyemission av aktier
Bolagsstämman bemyndigande styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teck-ningsoptioner eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga sex personerna i företagsledningen.

Valberedning
Förslagen om vissa förändringar avseende valberedningen antogs av stämman. En valberedning ska utses årligen och dess sammansättning ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Tags & categories

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive