Kommuniké från WBMs årsstämma


Vid årsstämman i Worldwide Brand Management AB (WBM) fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2005. Stämman beslutade att utdelning om 5,00 kr per aktie (före aktiesplit 4:1) utgår till aktieägarna för år 2005.

Styrelse
Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Mats H. Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius och Nils Vinberg och nyvaldes Lottie Svedenstedt och Michael Storåkers.

Michael Storåkers, född 1972, är styrelseordförande i reklambyrån Storåkers McCann AB och styrelseledamot i bland annat McCann Nordic AB, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Konstråd. Aktieinnehav i WBM: 0.

Lottie Svedenstedt, född 1957, arbetar med egen konsultverksamhet inom organisations- och ledarskapsutveckling och är senior partner i konsultnätverket MiL Institute. Hon är styrelseledamot i Clas Ohlson AB, Stadium AB, Stampen AB, Kid Interiör A/S och mkt media AB. Aktieinnehav i WBM: 0.

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska vara 420 000 kr att fördelas inom styrelsen som styrelsen beslutar och att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Nomineringskommitté
En nomineringskommitté ska utses årligen och dess sammansättning ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de två största aktieägarna. Högst två av kommitténs ledamöter ska vara styrelseledamöter i bolaget. Nominerings€kommitténs sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt, vilket beräknas ske i samband med publiceringen av bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet varje år.

Aktiesplit 4:1
Vidare beslutade stämman att genomföra en aktiesplit varigenom en (1) gammal aktie i bolaget blir fyra (4) nya aktier. Det totala antalet aktier i bolaget efter aktiespliten blir 5.724.144. Sista dag för handel med aktien före spliten beräknas vara den 11 maj 2006 och första dag för handel med aktien efter spliten beräknas vara den 12 maj 2006.

Anpassning av bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen
Stämman beslutade om vissa ändringar i bolagsordningen för att anpassa den till den nya aktiebolagslagen.

Incitamentsprogram
Stämman fattade enligt framlagt förslag beslut om emission av högst 200 000 teckningsoptioner (beräknat efter aktiesplit 4:1) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och anställda inom koncernen, inom ramen för ett incitamentsprogram.

Stämman godkände även förslaget om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till de två nyvalda styrelseledamöter Lottie Svedenstedt och Mikael Storåkers. Förslaget innebär att dessa ges rätt att förvärva högst 20.000 teckningsoptioner vardera (beräknat efter aktiesplit 4:1).

Bemyndigande om nyemission av aktier
Bolagsstämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvert€ibler vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 1.500.000 kr.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net

Tags & categories

Now available: perfect gifts. Explore XMAS at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
In early November we gathered all our teams across Europe for our Björn Borg Global Brand Summit - including two days of presentations and adventures. And yes, it's our Head Coach (CEO) screaming "WE ARE LIVE" in the beginning.
We don't live to train, we #TrainToLive.

Thank you @homagesthlm and everyone involved.

#bjornborg #TrainToLive
At Björn Borg, we train to live, and we live to inspire people to become the best version of themselves. To become the best version of yourself you need goals. Here’s a few “green” ones among our colleagues for 2022. 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @madiekeee. P.S. you don’t necessarily need sand dunes to get the workout done.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#björnborg #TrainToLive
For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive