Kommuniké från WBMs årsstämma


Vid årsstämman i Worldwide Brand Management AB (WBM) fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2005. Stämman beslutade att utdelning om 5,00 kr per aktie (före aktiesplit 4:1) utgår till aktieägarna för år 2005.

Styrelse
Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Mats H. Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius och Nils Vinberg och nyvaldes Lottie Svedenstedt och Michael Storåkers.

Michael Storåkers, född 1972, är styrelseordförande i reklambyrån Storåkers McCann AB och styrelseledamot i bland annat McCann Nordic AB, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Konstråd. Aktieinnehav i WBM: 0.

Lottie Svedenstedt, född 1957, arbetar med egen konsultverksamhet inom organisations- och ledarskapsutveckling och är senior partner i konsultnätverket MiL Institute. Hon är styrelseledamot i Clas Ohlson AB, Stadium AB, Stampen AB, Kid Interiör A/S och mkt media AB. Aktieinnehav i WBM: 0.

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska vara 420 000 kr att fördelas inom styrelsen som styrelsen beslutar och att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Nomineringskommitté
En nomineringskommitté ska utses årligen och dess sammansättning ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de två största aktieägarna. Högst två av kommitténs ledamöter ska vara styrelseledamöter i bolaget. Nominerings€kommitténs sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt, vilket beräknas ske i samband med publiceringen av bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet varje år.

Aktiesplit 4:1
Vidare beslutade stämman att genomföra en aktiesplit varigenom en (1) gammal aktie i bolaget blir fyra (4) nya aktier. Det totala antalet aktier i bolaget efter aktiespliten blir 5.724.144. Sista dag för handel med aktien före spliten beräknas vara den 11 maj 2006 och första dag för handel med aktien efter spliten beräknas vara den 12 maj 2006.

Anpassning av bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen
Stämman beslutade om vissa ändringar i bolagsordningen för att anpassa den till den nya aktiebolagslagen.

Incitamentsprogram
Stämman fattade enligt framlagt förslag beslut om emission av högst 200 000 teckningsoptioner (beräknat efter aktiesplit 4:1) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och anställda inom koncernen, inom ramen för ett incitamentsprogram.

Stämman godkände även förslaget om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till de två nyvalda styrelseledamöter Lottie Svedenstedt och Mikael Storåkers. Förslaget innebär att dessa ges rätt att förvärva högst 20.000 teckningsoptioner vardera (beräknat efter aktiesplit 4:1).

Bemyndigande om nyemission av aktier
Bolagsstämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvert€ibler vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 1.500.000 kr.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net

Tags & categories

We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive
Perfected for him since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive