Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2022

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 19 maj 2022 fattades följande beslut:

Räkenskaper och vinstdisposition m.m.
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2021.

Styrelse och styrelsearvode
Till styrelseledamöter omvaldes Heiner Olbrich, Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik
Lövstedt, Mats H Nilsson och Jens Høgsted. Johanna Schottenius valdes som ny styrelseledamot. Stämman beslutade att Heiner Olbrich ska väljas om till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman om oförändrat styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag, d.v.s. (i) med 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till övriga ledamöter, (ii) med 16 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet och 27 000 kronor till dess ordförande samt (iii) med 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer och revisorsarvode
Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om en utskiftning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie genom ett s.k. automatiskt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 1 juni 2022. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 27 juni 2022. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0017766538 och för ordinarie aktie SE0017766520, den nya ISIN-koden för ordinarie aktie gäller från och med den 31 maj 2022.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade, i enlighet med styrelsens förslag, styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Ersättningsrapport
Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman med deltagande enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro.

Stämmodokument för nedladdning finns här: https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2022/

Tags & categories

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive