Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear


Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear

WBM förvärvar utestående 50,1 procent i Scandinavian Footwear för 9,0 MSEK.
Betalning sker med 4,5 MSEK kontant samt till resterande del med nyemitterade aktier.
Under 2004 beräknas Scandinavian Footwear omsätta 44,0 MSEK med ett resultat efter finansnetto
på drygt 4,0 MSEK. Positivt resultatbidrag proforma 2004 på cirka 2,0 MSEK efter finansieringskostnader.

WBM Holding AB (WBM), som driver och utvecklar varumärket Björn Borg, har idag träffat avtal om förvärv av 50,1 procent av aktierna i produkt- och distributionsbolaget för skor, Scandinavian Footwear AB. WBM äger sedan tidigare 49,9 procent av aktierna. Förvärvet ligger helt i linje med bolagets strategi att öka kontrollen över varumärket i värdekedjan och att äga strategiskt viktiga produktbolag.

Omsättningen år 2004 för Scandinavian Footwear beräknas uppgå till 44,0 MSEK med ett resultat efter finansnetto på drygt 4,0 MSEK. Förvärvet genomförs per den 28 december 2004. Bolaget kommer därmed att konsolideras som helägt dotterbolag i WBM och fullt ut påverka 2005 års omsättning och resultat, i stället för att tas in i redovisningen som resultat-andel. Proforma beräknas WBMs resultat efter finansnetto för 2004 påverkas positivt med cirka 2 MSEK och ger således en positiv effekt på vinst per aktie.

Köpeskillingen uppgår till 9,0 MSEK för 50,1 procent av aktierna fördelat på 4,5 MSEK kon-tant samt nyemitterade aktier till kurs 68 SEK motsvarande 4,5 MSEK, vilket motsvarar 66 176 nya aktier. Ledningen i Scandinavian Footwear kvarstår i bolaget och fortsätter ut-veckla och driva verksamheten och blir nu nya delägare i WBM. Styrelsen beslutade om den riktade nyemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från extra bolagsstämma den 4 november 2004. Det totala antalet aktier i WBM uppgår efter emissionen till 1 431 036 aktier.

Förvärvet av den utestående delen av Scandinavian Footwear ger WBM full kontroll över ett strategiskt viktigt och prioriterat produktbolag, vilket leder till en mer samordnad och kraftfull kommersialisering av varumärket Björn Borg.

– Jag är mycket nöjd med att vi så snabbt har genomfört denna affär, som är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Nils Vinberg, VD och koncernchef i WBM. Vi ska själva äga produktbolagen för våra prioriterade produktområden för att därigenom skapa ett starkare grepp om utvecklingen av varumärket Björn Borg. Nu kan vi fokusera fullt ut på att växla upp tempot i den planerade expansionen både på befintliga och nya mark-nader.

Scandinavian Footwear AB har sitt säte i Varberg och har ett tiotal anställda. Verksamheten startade år 1988 och består av design, inköp och försäljning av skor under varumärket Björn Borg till distributörer i fem länder i Europa.

WBM har under november/december 2004 genomfört en nyemission som tillfört bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. WBM-aktien handlas från och med den 20 december på Nya Marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101 alt 08-506 33 700
Vilhelm Schottenius, Styrelseordförande WBM Holding AB, telefon 0705-173550

WBM-koncernen
Worldwide Brand Management-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym som säljs på sju marknader i Europa. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2003 uppgå till cirka 600 miljoner kronor i konsumentledet. Koncernens omsättning uppgick 2003 till cirka 115 miljoner kronor och antalet anställda är 35.

Tags & categories

At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive