Uppdatering avseende Corona-virusets inverkan på Björn Borg-koncernen

Som tidigare kommunicerats uppskattar Björn Borg AB att utbrottet av Corona-viruset kommer att ha väsentlig negativ finansiell påverkan på Björn Borg-koncernens verksamhet.

Omfattningen av påverkan är alltjämt svår att bedöma, men bolaget ser fortsatt negativa finansiella effekter av utbrottet och uppskattar därför att såväl omsättning som rörelseresultat, delvis under första kvartalet, men framförallt under andra och tredje kvartalen 2020, kommer att understiga motsvarande perioder 2019. Björn Borg håller fast vid sina tidigare kommunicerade långsiktiga finansiella mål, men bedömer att de inte kommer att kunna uppfyllas under 2020.

Björn Borg fortsätter att vidta omfattande åtgärder för att minimera de negativa effekterna av utbrottet, bland annat genom tidigare aviserade korttidspermitteringar och återkallande av förslag om utskiftning till aktieägarna. Koncernen fortsätter också att på samtliga marknader arbeta med åtgärder för att minska de operationella kostnaderna.

Björn Borg har trots det ansträngda läget en god finansiell ställning med betryggande likviditet. Den räntebärande nettoskulden är per idag på samma nivå som den 31 december 2019.

Denna information är sådan information som Björn Borg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 15:00 CET.

För vidare information, vänligen kontakta:
Henrik Bunge, CEO
henrik.bunge@bjornborg.com
Tel: +46 85 06 337 00

Heiner Olbrich, Styrelseordförande
Email: heiner.olbrich@bjornborg.com
Tel: +49 171 339 11 91
 

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian