WBM genomför nyemission


Styrelsen för Worldwide Brand Management AB (publ) har den 21 februari 2007, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2006, fattat beslut om en nyemission varigenom bolaget till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder emitterat sammanlagt 278.552 aktier, motsvarande cirka 4,6 procent av det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen sker till en teckningskurs per aktie om 359 SEK och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 348.190 SEK till 7.600.495 SEK. Nyemissionen tillför bolaget en sammanlagd emissionslikvid om 100.000.168 SEK. Aktierna, vilka skall betalas senast den 27 februari 2007, berättigar till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006.

Skälen för emissionen och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att inför kommande notering vid Stockholmsbörsen förstärka bolagets aktieägarbas med breddat institutionellt ägande. Därtill kommer det kapitaltillskott som nyemissionen innebär att ge ökade möjligheter att eliminera bolagets skuldsättning och förbättra förutsättningarna att utveckla varumärket Björn Borg. Grunden för emissionskursen har varit aktiens marknadsvärde med en sedvanlig emissionsrabatt. SEB Enskilda har varit bolagets rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian