Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.45.

Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast nämnda dag (onsdagen den 8 maj 2019), på bolagets webbplats (https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2019/), per

e-post till stamma@bjornborg.com, per post till Björn Borg AB, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm eller per telefon på 08-506 33 700. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisations­nummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Björn Borgs webbplats corporate.bjornborg.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd onsdagen den 8 maj 2019 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängden
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern­redo­visningen och koncernrevisionsberättelsen
  8. Verkställande direktörens presentation
  9. Beslut om

a)  fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern­resultat­räkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fast­ställda balans­räkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direkt­ören

10. Redogörelse för valberedningens arbete

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter

12. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

14. Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor

15. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande, innefattande

a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,

b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samc)  ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

17. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram

18. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19. Valberedningens förslag till beslut om valberedning

20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning har föreslagit att styrelseledamoten Fredrik Lövstedt ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fast­ställda balans­räkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 146 613 000 kronor. Istället för utdelning har styrelsen föreslagit ett inlösenförfarande med ett sammanlagt utskiftningsbelopp om 50 296 768 kronor enligt vad som framgår av punkt 15 på dagordningen, vilket innebär att 96 316 232 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 11-13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Heiner Olbrich, Alessandra Cama, Göran Carlson, Christel Kinning, Fredrik Lövstedt och Mats H Nilsson, och nyval av Anette Klintfält. Valberedningen har vidare föreslagit att Heiner Olbrich fortsatt ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen har därutöver föreslagit att arvodet till styrelseledamöterna ska höjas genom att styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 420 000 kronor (tidigare 410 000 kronor) och övriga ledamöter 180 000 kronor (tidigare 175 000 kronor) per ledamot. För utskottsarbete föreslås oförändrade arvoden, nämligen 16 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kronor till dess ordförande, samt 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet, och 80 000 kronor till dess ordförande. Det sammanlagda styrelsearvodet enligt förslaget, inklusive för utskottsarbete och under antagande om samma antal ledamöter i utskotten, uppgår till 1 733 000 kronor (föregående år var det sammanlagda arvodet 1 518 000 kronor). Ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse, samt information om samtliga föreslagna ledamöter, finns på bolagets webbplats.

Punkt 14 – Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor

Valberedningen har föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas om till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Deloitte AB kommer i så fall att utse Didrik Roos till huvudansvarig revisor. Valberedningen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande innefattande (a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, (b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande genom vilket en utskiftning till aktieägarna om sammanlagt 2,00 kronor per befintlig aktie sker enligt punkterna 15(a) – 15(c) nedan. Årsstämmans beslut enligt punkterna 15(a) – 15(c) ska fattas tillsammans som ett beslut.

(a) Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) aktier, varav en är en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 24 maj 2019. Baserat på sålunda beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie kommer sista dagen för handel med Björn Borg-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla den 22 maj 2019 och första dagen för handel med Björn Borg-aktien exklusive rätt till inlösenaktier att infalla den 23 maj 2019.

(b) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 3 929 435 kronor genom indragning av

25 148 384 aktier. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av de aktier som efter genomförd aktiesplit enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska utgå med 2,00 kronor (varav cirka 1,84 kronor överstiger aktiens kvotvärde). Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till 50 296 768 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktierna ska ske under tiden från och med den 28 maj 2019 till och med den 12 juni 2019, baserat på enligt ovan beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 14 juni 2019. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB den 19 juni 2019. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet att uppgå till 3 929 435 kronor, fördelat på 25 148 384 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,15625 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas. Yttranden och redogörelser från styrelsen och revisorn kommer att ingå i eller vara fogat till det fullständiga beslutsförslaget.

(c) Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier: För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att genom fondemission återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå,

7 858 870 kronor, genom att öka bolagets aktiekapital med 3 929 435 kronor genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Aktiens kvotvärde kommer efter fondemissionen att uppgå till dess ursprungliga nivå, 0,3125 kronor.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvert­ibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 390 625 kronor (fördelat på högst 1 250 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till företagsledningen bestående av rörlig ersättning baserat på aktiekursen för Björn Borg-aktien (”LTIP 2022”) enligt följande.

Allmänt om LTIP 2022
Syftet med LTIP 2022 är att koppla en del av företagsledningens ersättning till den långsiktiga värdeökningen för Björn Borg och Björn Borg-aktien, och därigenom sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas. LTIP 2022 kommer även att vara ett viktigt verktyg för att Björn Borg ska kunna motivera och behålla företagsledningen, vilket är avgörande för att Björn Borg ska kunna skapa långsiktig värdeökning för sina aktieägare.

LTIP 2022 innebär att deltagarna kan bli berättigade till en kontant utbetalning från Björn Borg som är beroende av hur aktiekursen på Björn Borg-aktien utvecklas under perioden för LTIP 2022, se vidare nedan. LTIP 2022 innefattar inte någon emission av nya aktier.

Deltagare
Berättigade att delta i LTIP 2022 är samtliga medlemmar i Björn Borgs företagsledning på dagen för årsstämman, eller sådan senare dag innan 31 augusti 2019 som styrelsen beslutar om. Styrelsen får dock besluta om enskilda undantag från rätten att delta om styrelsen finner det lämpligt. För tillfället består Björn Borgs företagsledning av nio personer.

Deltagarnas rättigheter under LTIP 2022 får inte överlåtas.

Villkor för deltagande
Varje deltagare måste ingå ett avtal med Björn Borg som reglerar de mer detaljerade villkoren för LTIP 2022, som sammanfattas nedan.

LTIP 2022 löper från år 2019 till 2022. Vid utgången av LTIP 2022 den 31 december 2022 beräknas utfallet av programmet av Björn Borg, och eventuell utbetalning görs under mars 2023 den dag som beslutas av Björn Borg.

Utbetalning till deltagare under LTIP 2022 är beroende av aktiekursutvecklingen på Björn Borg-aktien vid handeln på Nasdaq Stockholm, och baseras på respektive deltagares fasta årslön för 2019, exklusive all rörlig ersättning och andra förmåner. Om en deltagare i LTIP 2022 har påbörjat sin anställning under år 2019, ska den deltagarens fasta årslön för 2019 beräknas som om deltagaren har varit anställd under hela året.

Tröskelvärden för utbetalning under LTIP 2022 följer av Tabell 1 nedan.

Tabell 1.

Aktiekurs Utbetalning
35 kronor 25% av årslönen
40 kronor 100% av årslönen
50 kronor 120% av årslönen
60 kronor 140% av årslönen
70 kronor 160% av årslönen

Deltagare har rätt till utbetalning under LTIP 2022 enligt ovan under förutsättning att följande villkor är uppfyllda.

a)     Deltagaren är anställd av Björn Borg på dagen för utbetalningen och har inte sagt upp sig eller blivit uppsagd nämnda dag; och

b)     Aktiekursen har uppnått ett tröskelvärde som framgår av Tabell 1 ovan under hundra (100) handelsdagar under något av åren 2020, 2021 eller 2022, utan krav på att dessa dagar är sammanhängande.

Aktiekursen för en handelsdag ska bestämmas till den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Björn Borg-aktien på Nasdaq Stockholm under dagen.

För det fall en väsentlig eller oförutsedd händelse inträffar i Björn Borgs verksamhet, eller om en sådan händelse inträffar på marknader där Björn Borg är verksamt, eller om kostnaderna för LTIP 2022 i övrigt väsentligen överstiger de estimerade kostnaderna och detta enligt styrelsens bedömning resulterar i att utbetalning enligt LTIP 2022 vore orimlig, ska styrelsen vara berättigad att göra lämpliga förändringar i LTIP 2022. Vidare har styrelsen rätt att efter egen bedömning, i ett eller flera fall, besluta om att utbetalning inte ska göras, eller att beloppet för utbetalningen ska sänkas, om styrelsen anser att särskilda skäl föreligger.

Kostnader m.m.
Maximal utbetalning under LTIP 2022 uppgår som ovan framgått till 160% av företagsledningens sammanlagda årslön för 2019. Under antagandet att antalet medlemmar i företagsledningen som deltar i LTIP 2022 är nio kan maximal utbetalning under LTIP 2022 uppgå till 28 520 000 kronor, inklusive sociala kostnader.

Björn Borg avser inte att vidta några åtgärder för att säkra (hedge) LTIP 2022.

Förberedelse av förslaget
Beslutsförslaget avseende LTIP 2022 har förberetts och beslutats av styrelsen, efter förberedelser av ersättningsutskottet.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och de övriga personerna i koncernledningen. Björn Borg ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa en god finansiell utveckling för bolaget. Ersättning till VD och de övriga personerna i koncernledningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande, samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga den fasta lönen. Styrelsen ska se till att det vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare övervägs att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan rörlig ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ge ledande befattningshavare rätt att erhålla pension från 65 år. Eventuella incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 19 – Förslag till beslut om valberedning

Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2019 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkterna 15 och 16 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

I Björn Borg finns totalt 25 148 384 aktier med en röst vardera, således totalt 25 148 384 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman samt om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget per e-post till stamma@bjornborg.com eller per post till adress Björn Borg AB, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande till förslaget om minskning av aktiekapitalet, en informationsbroschyr avseende förslaget om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande, revisorns yttrande om huruvida de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts och fullständiga beslutsförslag av­seende beslut enligt punkterna 15 och 16, inklusive revisorsyttranden avseende beslutsförslaget enligt punkt 15, hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast från och med den 23 april 2019 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller mailadress.

Stockholm, april 2019
Björn Borg AB (publ)

Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta
Jens Nyström, CFO
jens.nystrom@bjornborg.com
Tel: +46 85 06 337 00

We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive
Perfected for him since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive