KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2023

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 17 maj 2023 fattades följande beslut i enlighet med de förslag som styrelsen och valberedningen lämnat inför årsstämman:

Räkenskaper och vinstdisposition m.m.
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2022.

Styrelse och styrelsearvode
Till styrelseledamöter omvaldes Heiner Olbrich, Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik
Lövstedt, Mats H Nilsson, Jens Høgsted och Johanna Schottenius.
Stämman beslutade att Heiner Olbrich ska väljas om till styrelsens ordförande. Vidare beslutade stämman om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag (i) med 433 000 kronor till styrelsens ordförande och 186 000 kronor till övriga ledamöter, (ii) med 20 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet och 40 000 kronor till dess ordförande samt (iii) med 57 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 83 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer
Till revisor valdes BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 2 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 30 maj 2023. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 22 juni 2023. ISIN-kod för inlösenaktie är SE00 2005 0813 och för ordinarie aktie SE00 2005 0805, den nya ISIN-koden för ordinarie aktie gäller från och med den 29 maj 2023.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma att förvärva egna aktier samt bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma överlåta av bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner 2023/2026 med efterföljande överlåtelser till deltagarna i enlighet med styrelsens i kallelsen angivna förslag. 

Ersättningsrapport
Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Stämmodokument för nedladdning finns här: https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2023/.

Tags & categories

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg