KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2024

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 16 maj 2024 fattades följande beslut i enlighet med de förslag som styrelsen och valberedningen lämnat inför årsstämman:

Räkenskaper och vinstdisposition m.m.
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2023.

Styrelse och styrelsearvode
Till styrelseledamöter omvaldes Heiner Olbrich, Alessandra Cama, Anette Klintält, Fredrik
Lövstedt, Mats H Nilsson, Jens Høgsted och Johanna Schottenius.

Stämman beslutade att Heiner Olbrich skulle väljas om till styrelsens ordförande. Vidare beslutade stämman om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag (i) med 455 000 kronor till styrelsens ordförande och 193 000 kronor till övriga ledamöter, (ii) med 21 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet och 42 000 kronor till dess ordförande samt (iii) med 59 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 86 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer
Till revisor valdes BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 3 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 28 maj 2024. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 20 juni 2024. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0021921335 och för ordinarie aktie SE0021921327, den nya
ISIN-koden för ordinarie aktie gäller från och med den 27 maj 2024.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma att förvärva egna aktier samt bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma överlåta av bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna kommer att gälla som längst till och med 2029, om ingen tidigare justering föreslås, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättningsrapport
Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Stämmodokument för nedladdning finns här: https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2024/.

Tags & categories

We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Pink Diva.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive
Perfected for him since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive