Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 17.30 i Gate:01:s lokaler, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Inregistrering inleds kl. 16.45.

Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare:

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2024 (”Avstämningsdagen”),

dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 10 maj 2024, på bolagets webbplats (https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2024/), per e-post till stamma@bjornborg.com, per post till Björn Borg AB Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna eller per telefon på 08-506 33 700.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden (högst två).

Ombud samt företrädare för juridisk person
Om deltagande sker genom ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, eller om aktieägare företräds av legala ställföreträdare, krävs kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar tillhandahållas bolaget i samband med anmälan. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets webbplats
(https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2024/).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig till årsstämman – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen tisdagen den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängden
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Verkställande direktörens presentation
 9. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Redogörelse av valberedningens arbete
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 3. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter
 4. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 5. Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor
 6. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande, innefattande

a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt
c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

 1. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 2. Styrelsens förslag till bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
 3. Styrelsen förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 4. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
 5. Stämman avslutades

Beslutsförslag
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 102 972 305 kronor. Istället för utdelning har styrelsen föreslagit ett inlösenförfarande med ett sammanlagt utskiftningsbelopp om 75 445 152 kronor enligt vad som framgår av punkt 15 på dagordningen, vilket innebär att 27 527 153 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 11-13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer; fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Heiner Olbrich, Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Jens Høgsted och Johanna Schottenius. Valberedningen har vidare föreslagit att Heiner Olbrich fortsatt ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen har därutöver föreslagit att arvodet till styrelseledamöterna ska ökas med 64 000 kronor. Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 455 000 kronor (tidigare 433 000 kronor) och övriga ledamöter 193 000 kronor (tidigare 186 000 kronor) per ledamot. För utskottsarbete föreslås ett arvode om 21 000 kronor (tidigare 20 000 kronor) till ledamot av ersättningsutskottet, och 42 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till dess ordförande, samt 59 000 kronor (tidigare 57 000 kronor) till ledamot av revisionsutskottet, och 86 000 kronor (tidigare 83 000 kronor) till dess ordförande. Det sammanlagda styrelsearvodet enligt förslaget, inklusive för utskottsarbete och under antagande om samma antal ledamöter i utskotten, uppgår till 1 901 000 kronor (föregående år var totalbeloppet 1 826 000 kronor). Ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse, samt information om samtliga föreslagna ledamöter, finns på bolagets webbplats.

Punkt 14 – Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor
Valberedningen har föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. BDO Mälardalen AB kommer i så fall att utse Johan Pharmanson till huvudansvarig revisor. Valberedningen har också föreslagit att revisorn arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande innefattande (a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, (b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande genom vilket en utskiftning till aktieägarna om sammanlagt 3 kronor per befintlig aktie sker enligt punkterna 15(a) – 15(c) nedan. Styrelsens delförslag är villkorade av varandra och årsstämmans beslut enligt punkterna 15(a) – 15(c) ska fattas tillsammans som ett beslut.

(a) Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) aktier, varav en är en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli tisdagen den 28 maj 2024. Baserat på sådan beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie kommer sista dagen för handel med Björn Borg-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla fredagen den 24 maj 2024 och första dagen för handel med Björn Borg-aktien exklusive rätt till inlösenaktier att infalla måndagen den 27 maj 2024.

(b) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 75 445 152 kronor genom indragning av 25 148 384 aktier. De aktier som dras in ska utgöras av de aktier som efter genomförd aktiesplit enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska utgå med 3 kronor (varav cirka 2,84 kronor överstiger aktiens kvotvärde efter aktiesplit enligt ovan). Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till 75 445 152 kronor. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli måndagen den 17 juni 2024. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 20 juni 2024. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet att uppgå till 3 929 435 kronor, fördelat på 25 148 384 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,15625 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas. Yttranden och redogörelser från styrelsen och revisorn kommer att tillhandahållas och läggas fram vid årsstämman, se under Handlingar nedan.

(c) Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier: För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att genom fondemission återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå, 7 858 870 kronor, genom att öka bolagets aktiekapital med 3 929 435 kronor genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Aktiens kvotvärde kommer efter fondemissionen att uppgå till dess ursprungliga nivå, 0,3125 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkterna (a)-(c) som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

En särskild informationsbroschyr om det automatiska inlösenförfarandet, som innefattar information om handel med inlösenaktier m.m., kommer att tillhandahållas, se under Handlingar nedan.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 390 625 kronor (fördelat på högst 1 250 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap. 7 §, 14 kap. 9 § eller 15 kap. 9 § aktiebolagslagen.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska den bedömning som därvidlag gjorts rörande avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt redovisas. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska även den bedömning som gjorts i detta avseende redovisas.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande:

1 Förvärv får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen.

2 Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

3 Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet.

4 Styrelsen ska kunna besluta att återköp av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknadsmissbruksförordning och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den s.k. safe harbour-förordningen).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, överlåta av bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm. I övrigt ska följande villkor gälla:

1 Bemyndigandet får utnyttjas under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen.

2 Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

3 Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

4 Överlåtelser på Nasdaq Stockholm ska ske inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska betalning för aktierna kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning och priset ska svara mot ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge bolaget möjlighet att använda egna aktier för att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt finansiera eller betala förvärv av bolag eller verksamheter. Syftet med bemyndigandet att återköpa egna aktier är även att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

Punkt 18 – Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Allmänt
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med undantag för vissa förändrade skrivningar med anledning av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram som infördes efter årsstämman 2023 samt en justering av taket för premiebaserad pension, så är styrelsens förslag i princip oförändrat jämfört med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2020. Det har inte inkommit några synpunkter från aktieägare avseende de tidigare riktlinjerna.

Med ledande befattningshavare avses VD och de övriga personerna i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Dessa riktlinjer omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Bolagets affärsstrategi är i korthet att skapa ett sportmodevarumärke och samtidigt expandera underklädesverksamheten och därmed nå bolagets finansiella mål. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se https://corporate.bjornborg.com/en/vision-business-concept-and-strategy/.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive vad avser hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska därför vara konkurrenskraftiga och motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa en god finansiell utveckling för bolaget.

Beträffande det långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledning (LTIP 2023/2026) som beslutades vid årsstämman 2023, och som därmed inte omfattas av dessa riktlinjer, finns mer information på https://corporate.bjornborg.com/en/ersattningar/. LTIP 2023/2026 är ett teckningsoptionsbaserat program varigenom ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner har förvärvat teckningsoptioner utgivna av Björn Borg.

För anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättning till VD och de övriga personerna i koncernledningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Bolagsstämman kan därutöver, och oberoende av dessa riktlinjer, besluta om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar (som ovan nämnda LTIP 2023/2026).

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska mätas under en period om ett eller flera år (normalt ett år). Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen under mätperioden. Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 20 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Pensionsförmåner för VD, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämd. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga lönen.

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning.
Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande, inklusive hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.
Kriterierna för utbetalning av rörlig ersättning inom Björn Borg-koncernen avser främst uppfyllelse av definierade mål relaterade till bolagets omsättning och rörelseresultat, vilka ska ligga till grund för 60-70 procent av den sammanlagda rörlig ersättningen. De resterande kriterierna avser uppfyllelse av individuella mål för varje befattningshavare, såsom exempelvis funktionsspecifika projektmål, marginalmål och tillväxtmål som bestämts genom att Björn Borgs affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande och/eller hållbarhetsarbete tillämpats på respektive befattningshavares ansvarsområde.

När den aktuella mätperioden för uppfyllelse av kriterier för rörlig ersättning har avslutats ska ersättningsutskottet, i fråga om ersättning till VD, och VD tillsammans med ersättningsutskottet, i fråga om ersättning till övriga ledande befattningshavare, utvärdera i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen ska, på förslag från VD och ersättningsutskottet, besluta om utbetalning av rörlig ersättning.

Styrelsen ska se till att det vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare övervägs att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan rörlig ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga. Styrelsen ska vidare löpande bedöma om det finns skäl att åberopa sådana villkor eller att utnyttja möjligheter, enligt lag eller enligt ingångna avtal, att återkräva utbetald ersättning.

Uppsägning av anställning
Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än sex månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden inte vara längre än sex månader. Avgångsvederlag ska inte förekomma. Ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning kan utgå. Sådan ersättning ska enbart kompensera för eventuellt inkomstbortfall till följd av åtagandet om konkurrensbegränsning, och ska vara baserad på den fasta ersättningsnivå som befattningshavaren hade vid tidpunkten för anställningens upphörande. Ersättningen ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för
bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna
och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som bland annat har till uppgifter att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.
Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Det är vidare ersättningsutskottet som har till uppgift att bereda styrelsens beslut om eventuella avsteg från riktlinjerna. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Punkt 19 – Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport avseende 2023 och föreslår att årsstämman godkänner densamma. Ersättningsrapporten finns bland de stämmohandlingar som tillhandhålls inför årsstämman enligt nedan, se under Handlingar.

Särskilt majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman under punkterna 15-17 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
I Björn Borg finns totalt 25 148 384 aktier med en röst vardera, således totalt 25 148 384 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget på adress ovan.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga beslutsförslag och därtill hörande yttranden och redogörelser, inklusive revisorsyttranden, samt en informationsbroschyr avseende det automatiska inlösenförfarandet, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens förslag till ersättningsrapport samt övriga stämmohandlingar hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast från och med torsdagen den 25 april 2024 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post eller mailadress. De ovan angivna handlingarna läggs även fram vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter
Björn Borg AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm, april 2024
Björn Borg AB (publ)
Organisationsnummer: 556658-0683
Säte: Stockholms län

Styrelsen

Tags & categories

At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive