Bolagsordning

Bolagsordningen för Björn Borg AB har antagits vid årsstämma den 23 april 2009.

§ 1 Firma

Bolaget driver sin rörelse under firma Björn Borg AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, äga, förvalta och kommersialisera (inklusive genom upplåtelse) och utveckla varumärket Björn Borg samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sju miljoner (7.000.000) kronor och högst tjugoåtta miljoner (28.000.000) kronor.

§ 5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst tjugotvå miljoner fyrahundratusen (22.400.000) och högst åttionio miljoner sexhundratusen (89.600.000).

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägare på sätt som anges i föregående stycke anmäler antal biträden denne har för avsikt att medföra.

§ 10 Årssstämma

Vid årsstämma som skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden;
 3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
 8. Bestämmande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
 9. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter;
 10. Val, i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant;
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Kalenderåret skall utgöra bolagets räkenskapsår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).