Revision

De externa revisorerna ska granska Björn Borgs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämman 2019 utsågs det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB på nytt till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Didrik Roos är huvudansvarig revisor.

Val av revisorer kommer nästa gång att göras vid årsstämman 2019.

Vidare information om revisorerna, inklusive deras arvode finns i årsredovisningen.