Revision

De externa revisorerna ska granska Björn Borgs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämman 2021 utsågs det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson är huvudansvarig revisor.

Val av revisorer kommer nästa gång att göras vid årsstämman 2022.

Vidare information om revisorerna, inklusive deras arvode, finns i årsredovisningen.