Styrelsen arbete

Björn Borgs styrelse

Björn Borgs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman 2021 omvalde Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich. Jens Høgsted valdes som ny styrelseledamot. Stämman beslutade att Heiner Olbrich ska vara styrelsens ordförande.

En årlig styrelseutvärdering, som bland annat siktar på att kartlägga hur styrelsearbetet fungerar och om styrelsen har en sammansättning som är ändamålsenligt för bolagets behov, har skett inom bolaget under det fjärde kvartalet och slutsatserna har i sin helhet redovisats för valberedningen.

Styrelsen biträds av en advokat som extern styrelsesekreterare.

För övrig information om styrelseledamöterna hänvisas till presentationen av styrelsen.

Styrelsens arbetsrutiner

Av aktiebolagslagen följer att Björn Borgs styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter samt utser bolagets verkställande direktör. Styrelsen fastställer bolagets mål och strategi och antar väsentliga policydokument samt övervakar kontinuerligt efterlevnaden av dessa. Styrelsen har vidare det yttersta ansvaret för de olika styrelseutskotten. Styrelsens arbetsordning, vilken senast fastställdes vid styrelsemöte den 19 augusti 2021, fastställer principerna för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt för den ekonomiska rapporteringen.

Styrelsens arbete

Styrelsen hade under 2020 sju möten, varav fyra i samband med den kvartalsvisa finansiella rapporteringen och tre möten per capsulam. Ytterligare information om styrelsens arbete och ledamöternas närvaro vid årets styrelsemöten återfinns i bolagsstyrningsrapporten.

Observera att bolagsstyrningsrapporten inte är en del av förvaltningsberättelsen utan en separat rapport.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av Heiner Olbrich, Mats H Nilsson och Fredrik Lövstedt, för beredning av frågor rörande ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet har fram till årsstämman 2021 haft ett protokollfört möte, samt informella möten och kontakter däremellan. Utskottet, som endast har en beredande funktion, har under året bland annat (i) berett styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, (ii) följt och utvärderat pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fastställt samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Revisionsutskott

Björn Borgs styrelse har inrättat ett revisionsutskott bestående av styrelseordföranden Heiner Olbrich, Mats H Nilsson samt Fredrik Lövstedt. Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra Björn Borgs finansiella rapportering och har bland annat till uppgift att säkerställa att en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet upprättas och kommuniceras.

Revisionsutskottet har också till uppgift att avge en rekommendation till valberedningen i fråga om revisorsval. Utskottet hade under 2020 totalt fem sammanträden, samtliga i anslutning till kvartalsrapporterna. Alla utskottets ledamöter närvarade vid dessa sammanträden förutom vid mötet i augusti då Fredrik Lövstedt inte deltog. VD har under 2020 som så kallad adjungerad ledamot deltagit under mötena. Utskottet har endast en beredande funktion.

Verkställande direktören

Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande direktörens arbete och roll, som i nuvarande lydelse fastställdes den 19 augusti 2021. Verkställande direktören har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och övriga fastställda policies och riktlinjer och rapporterar till styrelsen.

Henrik Bunge (1973) är verkställande direktör sedan den 4 augusti 2014. Han äger inga aktier i företag med vilka Björn Borg har betydande affärsförbindelser. För övrig information om verkställande direktören hänvisas till sid 95 i årsredovisningen.